מדיניות ביטול עסקה, החזר וזיכוי

 1. מדיניות ביטול עסקה זאת, נועדה לצורך גילוי נאות לצרכן של תנאי ביטול עסקה הנהוגים אצל ספורטל.
 2. צרכן רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות, בהתאם לתנאי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א 2010 (להלן: “התקנות”) החוק יחד עם התקנות ייקראו לצורך מסמך מדיניות זה: “תנאי הביטול”.
 3. צרכן רשאי לבטל רכישת מוצר, במקרה בו שווי המוצר עולה על 50 ₪, עד 14 יום לאחר מועד קבלת המוצר שרכש בפועל ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר והוא לא נפגם על ידי הצרכן (ובמקרה של אזרח ותיק, אדם עם מגבלות או עולה חדש, בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצר).
 4. צרכן רשאי לבטל רכישת שירות חד פעמי (כגון הובלה, הרכבה, ביקור טכנאי), בתוך 14 ימים ממועד הרכישה ולפחות שני ימי עסקים קודם למועד מתן השירות.
 5. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות, תרופות ותוספי מזון, טובין הניתנים להקלטה, שעתוק ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים ובמקרה בו הצרכן שילם עבור המוצר בתווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען. ביטול העסקה ומתן זיכוי לצרכן יהיו בהתאם להוראות תנאי הביטול. יודגש כי בהתאם לתנאי הביטול, ביטול עסקה וזיכוי הצרכן הינם בכפוף להחזרת המוצר על ידי הצרכן לחנות ספורטל בעצמו ועל חשבונו, שהמוצר באריזתו המקורית ושלם, תקין וללא כל פגם מכל סוג שהוא, ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו למעט במקרה בו הביטול הוא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר שנרכש לבין פרטי המוצר שמסרה ספורטל לצרכן (להלן: “אי התאמה”).
 6. מובהר כי פגם במוצר לא ייחשב הרכבה ו/או התקנה לא תקינה שלו. ככל והמוצר הורכב ו/או הותקן בצורה לא תקינה על ידי ספורטל ומי מטעמה, על הצרכן לאפשר לספורטל או מי מטעמה להרכיב ו/או להתקין את המוצר באופן תקין בהתאם לתנאי אחריות המוצר.
 7. במקרה של ביטול העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה, הצרכן יזוכה בסכום העסקה, בניכוי דמי ביטול בשווי הנמוך מבין: (1) 5% מסכום העסקה (2) 100 ₪ ובניכוי דמי סליקת אשראי ככל ויחולו. ביטול העסקה כפוף לכך שהצרכן השיב את המוצר לספורטל באריזתו המקורית (ללא השחתה), ללא כל שימוש במוצר, והמוצר שלם וללא כל פגיעה, נזק, פגם או קלקול, מכל מין וסוג שהוא.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם ספורטל בשיקול דעתה הבלעדי, מראש ובכתב, הסכימה באחד המקרים לפיהם היא אינה חייבת לבטל עסקה בהתאם לתנאי הביטול, (לדוג’ מוצר שהורכב/פורק/לא שלם/היה בשימוש), ספורטל רשאית לגבות מהצרכן גם את שווי ירידת הערך של המוצר בהתאם למצבו וכתנאי לביטול העסקה.
 9. בביטול עסקה מכל סיבה שהיא (למעט במקרה של פגם ו/או אי התאמה), הצרכן יישא בעלות דמי הובלה, הרכבה, התקנה, ביקור (בהתאם למחיר ששולם) המלאים, ואם ספורטל תפנה את המוצר, גם דמי פינוי בסך עלות הובלת המוצר, בהתאם לתעריף הנקוב באתר האינטרנט של ספורטל.
 10. ביטול עסקה שלא על פי מדיניות זו, לא יהיה לו כל תוקף. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות של ספורטל, לרבות לתבוע את נזקיה, בשל ירידת ערך מוצר שהוחזר. 
 11. ספורטל רשאית להרחיב את תנאי הביטול בהתאם לשיקול דעתה ולמדיניות ההחלפות וההחזרות.

טופס בקשה לביטול עסקה

מלאו את הפרטים שלכם ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם